Department of Physics

DEPARTMENT OF PHYSICS.


1. Mr. Abdur Rehman

M.Sc,

B.Ed


2. Mr. Sabir Ali

M.Sc ,

B.Ed


3. Mr. Tahir Shah

M.Sc ,

B.Ed


5. Mr. Imran Khan

MS.c,

B.Ed


6. Mr. Gohar Ayoub

MS.c,

B.Ed